Submartingale տնտեսագիտության մեջ

Submartingale տնտեսագիտության մեջ

Submartingale- ը մի տեսակ stochastic գործընթաց է. մեկը, որում հաջորդ ժամանակահատվածի արժեքի ակնկալվող արժեքը, ինչպես կանխատեսվում է ընթացիկ ժամանակաշրջանի տեղեկատվության հիման վրա, ավելի մեծ է կամ հավասար է ընթացիկ ժամանակաշրջանի արժեքին:

Նման գործընթաց կարելի է ենթադրել արժեթղթերի գների համար: